Jak pokonać strach przed wodą? Oswojenie dziecka z wodą w basenie

favorite Hit: 101

Kil­ku­let­nie dziecko nie chce się zbli­żyć do morza, jeziora lub basenu. Jego odru­chową reak­cją na ewen­tu­alne zamo­cze­nie nóg jest naj­czę­ściej szybka ucieczka. Oswa­ja­nie z wodą powinno być prak­ty­ko­wane już w pierw­szych mie­sią­cach życia dziecka. Co zro­bić, żeby dziecko nie lękało się wody?

Spis tre­ści

 1. Co to jest lęk przed wodą?
 2. Typowe reak­cje lękowe przed wodą
 3. Jak pomóc dziecku oswoić się z wodą?
 4. Prak­tyczne ćwi­cze­nia w wodzie dla star­szych dzieci
 5. Prak­tyczny i pomocny sprzęt w nauce pły­wa­nia
 6. Efek­tywna nauka pły­wa­nia
 7. Korzy­ści z nauki pły­wa­nia

Co to jest lęk przed wodą?

Strach przed wodą jest reak­cją typowo fizjo­lo­giczną, która czę­sto jest powią­zana z dzia­ła­niem pod­świa­do­mo­ści. Nasz instynkt nasta­wiony jest na prze­ży­cie, a wodę uważa za zagro­że­nie. Czę­sto reaguje na nią stra­chem.

Mózg w sytu­acji zagro­że­nia przy­wo­łuje obrazy zwią­zane z tonię­ciem, pro­ble­mami z odde­chem, zakrztu­sze­niem się wodą lub zala­niem wodą ust, oczu lub uszu. Zda­rza się, że podło­żem lęku są prze­żyte trau­ma­tyczne chwile czy sytu­acje.

Typowe reak­cje lękowe przed wodą

Pobu­dzony lękiem orga­nizm ma podwyż­szoną wraż­li­wość na różne bodźce. Prze­kłada się to na poczu­cie nie­pew­no­ści i braku bez­pie­czeń­stwa w wodzie. Naj­czę­ściej takie dzieci boją się zanu­rzyć twarz lub całą głowę w wodzie, nie mogą ode­rwać nóg od dna oraz odczu­wają silny lęk przed głę­bo­ko­ścią. Wpa­dają w panikę w przy­padku utraty rów­no­wagi, która skut­kuje upad­kiem. Oba­wiają się, nawet czę­ścio­wego ochla­pa­nia wodą przez osoby, które znaj­dują się w bli­skim sąsiedz­twie.

Jak pomóc dziecku oswoić się z wodą?

Pra­wi­dłowo dobrane i odpo­wied­nio wyko­ny­wane ćwi­cze­nia powoli oswa­jają dziecko z wodą. Duże zna­cze­nie ma prze­pro­wa­dza­jąca je osoba. Oczywiście w cał­ko­wi­cie bez­pieczny i jak naj­mniej stre­so­genny spo­sób.

Pole­camy na począ­tek ćwi­cze­nia w wanience lub wan­nie, które wyko­nu­jemy razem z dziećmi w for­mie zabawy:

 • w płyt­kiej wodzie łowie­nie lub szu­ka­nie zaba­wek;
 • prze­le­wa­nie wody wia­der­kiem lub łopatką;
 • robie­nie baniek mydla­nych,
 • malo­wa­nie lub kolo­ro­wa­nie.

Bawiąc się z dziec­kiem, w natu­ralny spo­sób dajemy mu poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i przy­zwy­cza­jamy do wody. Jak dziecko jest zajęte zabawą, to stop­niowo dole­wamy coraz wię­cej wody. Jeżeli wyrazi chęć poszu­ka­nia zaba­wek w głęb­szej wodzie lub płyt­kiego zanur­ko­wa­nia, to udzie­lamy mu na bie­żąco wska­zó­wek doty­czą­cych zamy­ka­nia oczu i oddy­cha­nia. Oczy­wi­ście po uda­nym nur­ko­wa­niu poka­zu­jemy jak wytrza­snąć resztki wody z uszu i nosa.

Prak­tyczne ćwi­cze­nia w wodzie dla star­szych dzieci

Oswa­ja­nie z wodą dzieci w star­szym wieku zaj­muje już znacz­nie wię­cej czasu niż w przy­padku nie­mow­ląt. Ich bar­dziej roz­wi­nięta wyobraź­nia wpływa na świa­do­mość i two­rzy blo­kadę psy­chiczną, która para­li­żuje całe ciało.

Błę­dem jest wrzu­ca­nie lub zanu­rza­nie dzieci w głę­bo­kiej wodzie. Takie zacho­wa­nie może nasi­lić lęk przed głę­bo­ko­ścią. Pra­wi­dło­wym spo­so­bem jest stop­niowe oswa­ja­nie z wodą i uważna obser­wa­cja. Naszym celem powi­nien być nacisk na czyn­no­ści spra­wia­jące przy­jem­ność i eli­mi­na­cja aktyw­no­ści wywo­łu­ją­cych lęk lub panikę.

Przy­kła­dowe i pomocne ćwi­cze­nia na oswo­je­nie z wodą:

 • wstrzy­ma­nie odde­chu i zanu­rze­nie samej twa­rzy, następ­nie całej głowy;
 • poło­że­nie się na brzu­chu i trzy­ma­nie się kra­wę­dzi basenu;
 • ćwi­cze­nie wsta­wa­nia;
 • swo­bodne leże­nie na ple­cach;
 • stop­niowa koor­dy­na­cja ruchów rąk i stóp.

Metoda małych kro­ków daje tutaj naj­lep­sze rezul­taty. Ukoń­cze­nie każ­dego następ­nego etapu nauki jest dla dziecka dużym suk­ce­sem i moty­wuje do dal­szych wysił­ków.

Prak­tyczny i pomocny sprzęt w nauce pły­wa­nia

Dużą pomocą na początku nauki są róż­no­rodne akce­so­ria do nauki pły­wa­nia. Wpły­wają na poczu­cie bez­pie­czeń­stwa, przez co ide­al­nie nadają się do nauki pły­wa­nia w base­nie.

Bar­dzo przy­datne są akce­so­ria dmu­chane, takie jak rękawki do pły­wa­nia lub koła do nauki pły­wa­nia. Dzięki wypeł­nie­niu powie­trzem mają zwięk­szoną wypor­ność i pozwa­lają dziecku na swo­bodne uno­sze­nie na wodzie.

Maka­ro­niki do pły­wa­nia, pasy oraz kami­zelki do pły­wa­nia dla dzieci to kolejny bar­dzo przy­datny ekwi­pu­nek. Wyko­nane z pianki wypor­no­ścio­wej bar­dzo sku­tecz­nie podwyż­szają poziom bez­pie­czeń­stwa w wodzie. Bar­dzo prak­tyczną arma­turą będzie mały basen roz­po­rowy, który możemy roz­ło­żyć prak­tycz­nie w każ­dym miej­scu.

Efek­tywna nauka pły­wa­nia

W przy­padku star­szych dzieci nauka pły­wa­nia powinna odby­wać się pod opieką wykwa­li­fi­ko­wa­nego i doświad­czo­nego instruk­tora. Ma on odpo­wied­nią wie­dzę mery­to­ryczną i przy­go­to­wa­nie, żeby indy­wi­du­al­nie pokie­ro­wać nauką dziecka z lękiem przed wodą.

Naj­czę­ściej zasto­suje meto­dykę nauki, która prze­biega w for­mie zabawy w wodzie. Będzie też na bie­żąco kory­go­wał błędy tech­niczne, które są nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­dej nauki. Dobry instruk­tor roz­wieje obawy dziecka poprzez roz­mowę. Spo­koj­nie wyja­śni, że zagro­że­nie nie ist­nieje, kiedy on jest obok i czuwa nad jego bez­pie­czeń­stwem. Dziecko w base­nie czuje się wtedy bez­piecz­nie.

Korzy­ści z nauki pły­wa­nia

Nauka pły­wa­nia wpływa bar­dzo korzyst­nie na pra­wi­dłowy roz­wój dziecka.

Dzieci w base­nie z wodą wpły­wają na:

 • natu­ralne krzy­wi­zny krę­go­słupa;
 • koor­dy­na­cję ruchową;
 • siłę i wytrzy­ma­łość mię­śniową;
 • krą­że­nie krwi;
 • odpor­ność orga­nizmu;
 • zwięk­sze­nie pojem­no­ści płuc.

Nauka pły­wa­nia pozy­tyw­nie wpływa na obawę przed wodą.

Zada­niem każ­dej świa­do­mej osoby powinna być pomoc dziecku z lękiem przed wodą. Dziecko w wodzie to gwa­ran­cja pra­wi­dło­wego roz­woju psy­chicz­nego i fizycz­nego.

Basen ogro­dowy nie tylko daje dużo rado­ści i zabawy, ale korzyst­nie wpływa na zdro­wie i chło­dzi pod­czas upa­łów.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień