REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BASENYOGRODOWE.PL

REGULAMIN zakupów

Poniższy regulamin reguluje zasady dokonywania zakupów na koncie Sprzedawcy. Dokonywanie zakupów u Sprzedawcy jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. Warunki sprzedaży określają ponadto obowiązujące przepisy prawa, regulamin Allegro oraz ewentualnie indywidualne ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany poniższego regulaminu w dowolnym czasie. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie 'o mnie' Sprzedawcy oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

Sprzedawcą jest:
BasenyOgrodowe.pl Jadwiga Suchodolska  z siedzibą w Świdry 85, 21-400 Łuków, NIP: 825-123-13-27

e-mail:biuro@basenyogrodowe.pl
tel.: 25 798 89 00

 • 1 Postanowienia ogólne
 • 2 Informacje produktowe
 • 3 Realizacja zamówienia
 1. Regulamin określa zasady zakupów, składania zamówień na prezentowane produkty, zasady wysyłki i odbioru zamówionych przez Klienta produktów, zapłaty za produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia, odstąpienia od umowy, a także zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przesyłki są dostarczane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient nie może dostarczać Usługodawcy za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za jakiekolwiek zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta i niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 1. Prezentowane informacje o produktach znajdujących się w asortymencie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Klienta, które są zależne od wyboru sposobu dostarczenia zamówionych produktów do Klienta, wartości zamówienia i są podawane w Koszyku podczas wyboru sposobu dostawy przez Klienta.
 4. Łączny koszt zamówienia produktów obejmujący ceny produktów wraz z kosztami dostawy podawany jest w przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. BasenyOgrodowe.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
 1. Usługodawca realizuje wyłącznie Zamówienia z dostawą na terenie Polski.
 2. Kupujący upoważnia BasenyOgrodowe.pl  do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
 3. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia BasenyOgrodowe.pl również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 6. Kupujący Klikając przycisk „Potwierdzam zakup” w oknie podsumowującym zamówienie, potwierdza złożenie zamówienia co jest równoznaczne z zobowiązaniem do zapłaty w sposób udostępniony przez Sklep Internetowy audiohifi24.pl.
 7. Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty stosownie do swojego wyboru: gotówką przy odbiorze lub przelewem bankowym
 8. W przypadku wyboru płatności z góry należy opłacić wartość zamówienia w jeden z przewidzianych w systemie sposobów płatności
 9. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w przypadku wybranych produktów lub ilości zamawianych produktów. W przypadku wystąpienia takiego ograniczenia Usługodawca poinformuje Klienta o jego istnieniu przed złożeniem Zamówienia.
 11. W przypadku braku zamówionego produktu w Magazynie lub niemożliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 12. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie lub niemożności realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, BasenyOgrodowe.pl  powiadomi Klienta o fakcie wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. BasenyOgrodowe.pl będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

  Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od BasenyOgrodowe.pl jego realizacji.
 14. W sytuacji, gdy realizacja części zamówienia będzie niemożliwa, Usługodawca może zaoferować Klientowi:
  1. Całkowite anulowanie Zamówienia - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania zamówienia;
  2. Zrealizowanie części Zamówienia i anulowanie tej jego części, której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie Usługodawca będzie zwolniony z obowiązku zrealizowania pozostałej, niedostarczonej części zamówienia;
  3. Podział Zamówienia i określenie nowego terminu realizacji tej jego części, w odniesieniu do której realizacja nie jest możliwa w początkowo określonym terminie - w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w niniejszym zakresie wysyłka zamówionych produktów zostanie podzielona na kilka odrębnych części, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu ponad koszt pierwotnie przewidziany dla realizacji pełnego Zamówienia Klienta;
  4. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy w sytuacji opisanej w pkt 14 niniejszego paragrafu lub gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w całości;
  5. W przypadku anulowania Zamówienia, gdy zapłata za zamówione produkty została przez Klienta dokonana z góry, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na zasadach określonych w § 12 regulaminu;
  6. W przypadku, gdy Klient poda błędne dane, a w szczególności błędny adres dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie dostawy w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

§6 Formy płatności

 1. Za zamówienie Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. Podczas odbioru zamówionego produktu we wskazanym przez Klienta sklepie stacjonarnym– gotówką
  2. Przed odbiorem zamówionego produktu – płatność z góry – przelewem bankowym
  3. Podczas odbioru zamówionego produktu pod wskazanym przez Klienta adresem – gotówką (tzw. przesyłka „za pobraniem”).
 2. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia właściwego wykonania płatności ze strony podmiotu realizującego płatności lub prawidłowego złożenia Zamówienia z wykorzystaniem opcji zapłaty gotówką przy odbiorze.

§7 Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w Koszyku przy składaniu Zamówienia oraz potwierdzony w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta. Treść wiadomości email stanowić będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Termin dostawy może również zostać wcześniej ustalony podczas kontaktu telefonicznego pracownika Usługodawcy z Klientem.
 2. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić najkrótszy możliwy czas oczekiwania Klienta na dostawę korzystając z autoryzowanych i wiarygodnych źródeł dostaw produktów. W większości przypadków, o ile nie ustalono inaczej z Klientem, zamówienie może być przygotowane do wysyłki w dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia, co jest uzależnione od dostępności produktu. Dostępność produktów podawana jest przy opisie szczegółów produktu w czasie rzeczywistym pozwalając na ich rezerwację w Koszyku.
 3. Zamówiony produkt może być dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski przesyłką.
 4. Koszty dostawy podane SA na każdej aukcji Allegro:

 

 1. Usługodawca nie realizuje dostaw kurierskich z terminem dostawy na sobotę, chyba że inaczej zostało ustalone z Klientem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy lub jej brak z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych, w szczególności podania przez Klienta błędnego adresu dostawy.

§8 Gwarancje i reklamacje

 1. Każdy zakupiony towar w sklepie BasenyOgrodowe.pl  jest nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

  W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację u Sprzedawcy.

  Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie internetowej producenta.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych oraz powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem powodu reklamacji.
 5. Jeżeli sprzedany przedmiot ma wadę (jest niezgodny z umową) Klient może żądać naprawy (usunięcia wady) lub wymiany na nowy egzemplarz wolny od wad albo obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy (odstąpienia od umowy).
 6. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zgodnie z żądaniem Klienta naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniży cenę lub zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient kupujący produkt w celu powiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą posiada prawo złożenia reklamacji stosownie do odpowiednich w tym zakresie przepisów prawa, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu jest ograniczona do kwoty jaką Klient zapłacił Usługodawcy za dany produkt.

§9 Rękojmia i gwarancja

 1. BasenyOgrodowe.pl ma obowiązek dostarczyć Klientowi zamówione produkty wolne od wad, tzn. zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej sklepu.
 2. Oferowane przez Usługodawcę produkty objęte są rękojmią sprzedawcy lub dystrybutora, której warunki podane są w dołączonej karcie gwarancyjnej. O ile nie podano inaczej, standardowy okres rękojmi dla produktów oferowanych w Sklepie Internetowym BasenyOgrodowe.pl wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
 3. W przypadku niezgodności produktu z umową Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi albo gwarancji. Należy wówczas złożyć reklamację stosownie do zapisów § 8 regulaminu.

§11 Rezygnacja z zamówienia i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu kiedy produkty nie zostały przygotowane do wysyłki, kontaktując się z BasenyOgrodowe.pl
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego w Sklepie Internetowym BasenyOgrodowe.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu, stosownie do zapisów art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy i jest zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy ewentualnych kosztów z tego wynikających.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku okoliczności i umów określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w art. 38:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą przez niego należność tj. cenę Produktu i standardowy koszt jego dostarczenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia oświadczenia oraz zwrotu zamówionego przedmiotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

- WZÓR –
Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego/nr faktury:  …………………………………………………............................................

Imię i Nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………...................................................

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………..................................................

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………...............................................................

Data zawarcia umowy1/ odbioru2 ……………………………………………………………............................................

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego numer